Τετρακάναλος παλμογράφος AngE Pro 4

Το AngE Pro 4 είναι ένας παλμογράφος 4 ταυτόχρονων καναλιών με πρόσθετη λειτουργία σκανδαλισμού μέσω ΗΚΓ επιτρέποντας την καταγραφή του σφυγμικού κύματος ταυτόχρονα με 4 περιχειρίδες, παρέχοντας πολύ καλύτερη σύγκριση των κυματομορφών των άκρων και καλύτερο υπολογισμό του δείκτη doppler.

Τα σφυγμικά κύματα καταγράφονται με διαφορετικές πιέσεις της περιχειρίδας. Η μέση αρτηριακή πίεση καθορίζεται από το μέγιστο εύρος κύματος. Η σύγκριση των μέσων αρτηριακών πιέσεων παρέχει παρόμοια αποτελέσματα με το Σφυροβραχιόνιο Δείκτη (Ankle Brachial Pressure Index).

Επιπλέον, το AngE διαθέτει ενσωματωμένο σκανδαλισμό μέσω ΗΚΓ που λειτουργεί ταυτόχρονα με τις μετρήσεις των περιχειρίδων, επιτρέποντας τη μέτρηση και τον υπολογισμό της διάρκειας και της ταχύτητας του σφυγμικού κύματος.